info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN RUHSATLARIN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİ İLE GEÇİCİ
İSKAN VEYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN
VERİLMESİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN
ARANILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 
Resmi Gazete Sayısı
27032
Resmi Gazete Tarihi
22.10.2008
 
             Amaç
             MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin;
             a) Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesinin,
             b) Geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden, yapılan inşaat dolayısıyla borçlarının bulunmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesi'nin aranılmasının,
             usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
             Kapsam
             MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer mercileri kapsar.
 
             Dayanak
             MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci ve 90 ıncı maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
 
             Tanımlar
             MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;
             Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
             Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
             Ünite: Ruhsatın düzenlenmesine esas olan işi çevresine alan Kurumun ilgili müdürlüğünü,
             ifade eder.
 
             Ruhsatların ünitelere gönderilme usulü ve süresi
             MADDE 5  (1) Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
             (2) Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri içerir belgelerin birer nüshası veya tasdikli birer fotokopisi, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ilgili Üniteye gönderilir.
 
             Ruhsatlara istinaden ünitece yapılacak işlemler
             MADDE 6  (1) Ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Ünitelere intikali üzerine, yapı ruhsatları ile istihdama ilişkin bilgileri ihtiva edenler yönünden öncelikle ruhsata konu işin/inşaatın Ünitede tescilli olup olmadığı araştırılacak, sigortalı çalıştırıldığı halde söz konusu iş/inşaat tescilli değilse, işyeri, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine istinaden Ünitece re'sen tescil edilecektir.
             (2) Ünitece yapılacak işlemlere esas olmak üzere ruhsata konu işe/inşaata başlanılıp başlanılmadığı, başlanılmış ise hangi tarihte başlanıldığı vb. tereddüte düşülen hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla ruhsat vermeye yetkili mercilerden istenilen bilgiler süresinde Kuruma gönderilecektir.
 
             Geçici iskan ve yapı kullanma izin belgesinin verilmesinde ilişiksizlik belgesinin aranılması
             MADDE 7  (1) Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, yapılan inşaat dolayısıyla ilgililerden Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin istenilmesi zorunludur. Bu nitelikteki yazı ibraz edilmedikçe ilgililere geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir.
 
             Sorumluluk
             MADDE 8  (1) Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ve bu Tebliğde açıklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için Kanunun 102 nci maddesi birinci fıkrası (h) bendi uyarınca aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
             (2) Geçici iskan ve yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi ile ilgili olarak Kanunun 90 ıncı maddesinde belirtilen yükümlülüklerin valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından yerine getirilmemesi halinde, sorumlular hakkında genel hükümler çerçevesinde idari ve cezai işlem yapılacaktır.
 
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 9  (1) 21/4/2005 tarihli ve 25793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yapı Ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde Kurumca Düzenlenmiş "Borcu Yoktur" Yazısının Aranılması Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
             Yürürlük
             MADDE 10  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
             Yürütme
             MADDE 11  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59