info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

FORMLAR VE DİLEKÇELER

VERGİ HUKUKU DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Vergi ve Vergi Cezası Dava Dilekçesi Örneği (Genel)

Bölge İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi

Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanı ile İlgili İade Alınmasına İlişkin Dilekçe Örneği (GVK 252 Sayılı Genel Tebliğ)

Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu'nun 371'inci Maddesine göre)

Vergi Usul Kanunu' nun 376'ncı Maddesine Göre İndirimli Ceza Ödeme Talebi ile İlgili Dilekçe Örneği

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Uzlaşma Dilekçesi

Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

E-Beyanname Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Cezalara Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği

Geç verilen e-beyanname için kesilen cezalara dava dilekçesi

Ba,Bs Formlarının verilmemesi nedeniyle kesilen cezalara karşı dava dilekçesi

VERGİ (DİLEKÇEMATİK)

İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M. )

Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe

Mahsup Talebi Dilekçesi

Kesin Teminat Mektubu Örneği ( 84 Sıra Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ )

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ARKA YÜZ

Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi

İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi

Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi

Defter Belge İbraz Dilekçesi

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi ( Teminat Gösterilmesi Durumunda )

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ÖN YÜZ

Uzlaşma Talebi Dilekçesi

İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Gerçek Kişiler] - EK2

Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK1

Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK3

Tecil Edilen Borç Tablosu - EK2

Erteleme Ve Taksitlendirme Talep Ve Değerlendirme Formu - EK1

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK4

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK3

Nakit İadeler İçin Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK1

Nakit İade Dilekçesi

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi ( S.M.M. / S.M.M.M. )

Vergi Levhası

Şube İşe Başlama Dilekçesi

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi

Pişmanlık Talebi Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi

İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Tüzel Kişiler] - EK3

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - EK2

STAJ VE EĞİTİM

Tekirdağ Tesmer Staj ve Eğitim Dilekçe Örnekleri

SGK

ODA İLE İLGİLİ

Ücretini Tahsil Edemediğiniz Müşterileriniz Hakkında

2012 Yılı Asgari Ücret Tarifesi

SMMM Ortaklık (Ltd. Şti.) Ana Sözleşme Örneği

Ücret Sözleşmesi

Müşteri Bildirim Listesi

İŞKUR DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Toplu İşten Çıkarmalarda Bildirim Dilekçesi

Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi

İşgücü İstem Formu

İstihdamı Zorunlu Olanların Takibi Çizelgesi

Aylık İşgücü Çizelgesi

İşyeri Bilgi Formu

İAB İşten Ayrılma Bildirgesi

İŞ HUKUKU DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Çalışma Belgesi

Yıllık Ücretli İzin Kayıt Cetveli

Yıllık İzin Talep Dilekçesi

İhbarname

İstifa Dilekçesi

İşe Davet Yazısı (Mevsimlik İşçi)

İşe Davet Yazısı

İhbar Tebligatı

İşe Gelmeyen İşçiye Gönderilecek Noter Tebligatı

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

BÖLGE ÇALIŞMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Toplu İşten Çıkarmalarda Bildirim Dilekçesi

İş Kazası Bildirim Dilekçesi

İşyeri Kazası Bildirim Formu

Ek - 2 İşçi Çıkış Bildirim Listesi

Ek - 1 İşçi Bildirim Listesi

İşyeri Bildirgesi

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59