info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

(16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin esaslar ile sınav konuları ve sınav komisyonunun çalışma usullerini düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelikle; yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ile ilgili sınav komisyonunun çalışma, sınavların hazırlanma, yapılma ve değerlendirme usûl ve esasları ile sınavlara ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik; 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

Odalar: Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,

Yeminli Mali Müşavir: Kanunun 2. maddesinin (B) bendi ile 12. maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4. maddesindeki genel şartları ile 9. maddesindeki özel şartlarını taşıyan meslek mensuplarını,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Kanunun 2. maddesinin (A) bendinde belirtilen işleri yapan ve 4. maddesindeki genel şartlar ile 5. maddesinin (A) bendindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

Serbest Muhasebeci: Kanunun 2. maddesinin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen işleri yapan ve 4. maddesindeki genel şartlar ile 5. maddesinin (B) bendindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

Sınav Komisyonu: Kanunun 7. ve 10. maddelerinde belirtilen komisyonu,

Sınav: Mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir adayları için sınav komisyonunca yapılan sınavları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

TEMEL ESASLAR

Madde 5- Sınavlarla ilgili temel esaslar şunlardır:

a) Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının yeterliliğinin ölçülmesinde sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır

.

b) Sınavlar; Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikler gözönüne alınarak yapılır.

c) Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır.

d) Sınavlarla ilgili diğer hususlar Birlikçe belirlenir.

SINAVA TABİ OLMAYANLAR

Madde 6- Kanunun;

a) 5. maddesinin (A) bendinin (c) alt bendinde belirtilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları

b) 8. maddesindeki yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,

c) 9. maddesinin son fıkrasındaki Yeminli Mali Müşavir adayları sınava tabi olmazlar.

SINAV TÜRLERİ

Madde 7- Sınavlar aşağıdaki şekilde olur;

a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı; en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda, bu Yönetmeliğin 14. maddesinin (a) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır.

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj sonunda, bu Yönetmeliğin 14. maddesinin (b) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır.

SINAV ZAMANLARI

Madde 8- Birlik; Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını yılda iki kez, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarını ise staj dönemlerini gözeterek yılda üç kez yapar. Sınav günleri ve yerleri, sınav gününden en az bir ay önce Resmi Gazete'de yayımlanmak ve Odaların ilan tahtalarına asılmak suretiyle ilan edilir.

SINAVA KABUL ŞARTLARI

Madde 9- Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4. maddesindeki genel ve 5, 8, 9. maddelerindeki özel şartları taşımaları yanında 45. madde ve 48. maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49. maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için, aday meslek mensubunun stajı tamamlamış ve yanında veya denetim ve gözetiminde staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak en az 100 üzerinden 60 almış olması gerekir.

ARANACAK BELGELER

Madde 10- Sınav komisyonunca oluşturulacak sınav dosyalarına konulmak üzere; sınava girecek adaylardan müracaat formuna ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihi ile affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının stajı tamamladığına dair belge,

d) Yeminli Mali Müşavir adayları için Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini kanıtlayan belgeler,

e) Birlik Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer belgeler.

SINAV BAŞVURUSU

Madde 11- Sınava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen sürelerde Birliğe dilekçe ile bu Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılan belgeler eklenmek suretiyle doğrudan, taahhütlü mektupla veya Odalar aracılığı ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Odalar aracılığıyla yapılacak başvurularda belgelerin Birliğe ulaşma tanava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen sürelerde Birliğe dilekçe ile bu Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılan belgeler eklenmek suretiyle doğrudanrihi esastır.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Madde 12- Başvurular, Birlik tarafından sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı bakımından incelenir ve sınava girmeye hak kazananlar Odaların ilan tahtası yolu ile ilan edilir.

Sınava girecek adaylara Birlikçe sınava giriş belgesi verilir.

SINAV KOMİSYONU

Madde 13- Sınav Komisyonu, Kanunun 7 ve 10. maddelerine göre oluşturulur.

Sınavların hangi illerde yapılacağı Birlikçe belirlenir. Bu illerde sınav, Birlik tarafından belirlenecek yetkililerin denetim ve gözetiminde yapılır.

Sınav komisyonu üyeleri, sınavdan önce bir araya gelerek sınav sorularını hazırlar ve soru kağıtlarını imzalar.

Sınav soruları üyelerin gözetiminde yeterince çoğaltılıp, her bir konuya ait mühürlü zarflara konularak saklanır ve mahalline yollanır.

Sınav komisyonu üyelerinin ücretleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir.

Birlik, sınavların güvenlik içinde yapılması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

SINAV KONULARI

Madde 14- Sınavlar, meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere meslek unvanları itibariyle, aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı yapılır.

a) Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları:

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları:

1) Finansal Muhasebe,

2) Finansal Tablolar ve Analizi,

3) Maliyet Muhasebesi,

4) Muhasebe Denetimi,

5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku,

7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.

SINAVLARIN YAPILMASI

Madde 15- Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınava giremezler.

Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter.

Sınav soruları, adayların huzurunda yetkililerce sınav mahallinde mühürlü zarflardan çıkarılır ve adaylara okunur veya dağıtılır. Durum bir "Sınav Başlama Tutanağı" ile tespit edilir.

Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel kağıtlar kullanılır. Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.

Sınav bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullanıldığını gösteren bir tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır.

SINAV NOTLARI

Madde 16- a)Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla, alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak için her konudan 100 üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Başarılı sayılmak için bu ortalamanın en az 60 olması gerekir. Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 17- Sınav Komisyonu, bu Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen notlama yöntemine göre cevap kağıtlarını ve sonucunu notlandırır ve değerlendirir.

Sınav kağıtlarında her sorunun notunun ayrı ayrı verilmesi esastır. Bunların toplamından o konudaki yazılı sınav notu ortaya çıkar.

Sınav komisyonu, adayların her sorudan aldıkları notları ve toplam sınav notunu liste halinde tutanakla tespit eder ve bu tutanaklar sınav evrakı ile birlikte saklanır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında staj sırasındaki tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi tutanakta gösterilir.

Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Odalarda ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir.

SINAV SONU İŞLEMLERİ

Madde 18- Birlik, sınav sonuçlarını Odalara ilan edilmek üzere gönderir.

Birlik, sınavda başarılı olanlara sonucu yazı ile bildirir ve ilgilinin özlük dosyasına konulmak üzere bağlı olduğu Odaya ayrıca gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI

Madde 19- Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Madde 20- Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

İtirazlar, sonuçların Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır. Bu itirazlar, Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

TEKRAR SINAVA GİREBİLME

Madde 21- Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar.

İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI

Madde 22-Başarılı olanların belgeleri, ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.

Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre ile saklanır.

SINAV GİDERLERİ

Madde 23- Sınava gireceklerden miktarı her yıl Birlikçe belirlenecek bir meblağ sınav gider karşılığı olarak alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

Madde 24- 20.9.1989 tarihli ve 20288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59