info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİNİN ORGANLARININ DENETİM HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete No 22121

Resmi Gazete Tarihi 24/11/1994

Birinci Bölüm

AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre kurulan Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile mali işlemlerinin Maliye Bakanlığı'nca denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu,

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan : Maliye Bakanı,

Denetim Elemanı : Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü,

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları,

Organlar : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Genel Kurul, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile bunlara bağlı olarak faaliyette bulunan kuruluşlar,

Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler,

Ruhsat : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatlan veya İzin Belgeleri,

anlamda kullanılmıştır.

İKİNCİ BOLUM

BİRLİK VE ODALARIN DENETİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Denetimin Amacı

Madde 4- Denetimin amacı, Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarını sağlamaktır.

Denetimi Yapacaklar

Madde 5- Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi, Gelirler Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile denetim elemanları tarafından yapılır.

Denetim Raporları

Madde 6- Birlik ve odaların denetimini yapan denetim elemanları, inceleme sonucunda düzenleyecekleri raporun aslını ve onaylı bir örneğini Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne; kanunun 14 üncü maddesi kapsamındaki haller hariç olmak üzere suç unsuru taşıyan hususları tespit ettikleri takdirde, düzenleyecekleri raporun bir örneğini ise il Cumhuriyet Savcılığına gönderirler.

Denetimin Zamanı

Madde 7- Bakanlık, Oda ve Birlik organlarının denetimini gerekli gördüğü hallerde ve zamanlarda topluca veya İller itibariyle yaptırabilir.

Birlik ve Odaların Yükümlülüğü

Madde 8- Birlik ve odalar, bu Yönetmelik çerçevesinde denetimle görevlendirilecek elemanlar isteyeceği her türlü bilgi ve belgeleri vermek ve uygun bir çalışma ortamı sağlamak zorundadırlar.

Denetim ve İnceleme Konuları

Madde 9- Oda ve Birlik organlarının faaliyetleri ile ilgili denetim aşağıdaki konulan kapsar.

a)Ruhsat işlemleri,

b) Sınavlara ilişkin işlemler,

c) Disiplin cezalarına ilişkin işlemler,

d) Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler,

e) Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler,

f) Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler,

g) Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları,

h) Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dı-şında kalan diğer işlemleri.

Ruhsat İşlemlerinin Denetimi

Madde 10- Ruhsat verilmesine ilişkin işlemler denetim elemanlarınca incelenir. İncelemede Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı ruhsat verildiği sonucuna ulaşıldığı takdirde, bu şekilde ruhsat verilen meslek mensuplarının kimlikleri ve bağlı bulundukları odalar denetim raporunda belirtilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda, gereği ya-pılmak üzere rapor, Birlik ve odalara gönderilir.

Sınavlara İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 11- Denetim elemanları, Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri gere-ğince Birlik bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından yapılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ile Staj Değerlendirme Sınavlarının İlgili Sınav Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılanların Kanunda aranılan şartlan taşıyıp taşımadığını ve sınavla ilgili diğer işlem ve belgeleri inceler.

Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 12- Denetimlerde, disiplin cezalarıyla ilgili olarak Birlik ve odaların, Kanun ve "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine uyup uymadıkları incelenir.

Birlik ve Odaların Gelirlerine İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 13- Birlik ve odaların gelirlerinin, Kanunun 16 ve 30 uncu maddelerinde sayılan gelir kaynaklarına uygun olup olmadığı, gelirlerin kayıtlara doğru intikal ettirilip ettirilmediği ve nakdi varlıkların Birlik ve odaların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği incelenir.

Giderlere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 14- Gider ve harcamaların denetiminde, yapılan harcamalara ait gider belgelerinin doğru olarak defter kayıtlarına aktarılıp aktarılmadığı ve ilgili mevzuata göre geçerli belgelerden olup olmadığı; harcamaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, Birlik ve oda bütçelerine uygun bulunup bulunmadığı ve Kanunun amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, harcamalarda Kanun ve ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı ve harcama-larla İlgili diğer hususlar incelenir.

Defter ve Belgelere İlişkin İşlemlerin Denetimi

Madde 15- Birlik ve odalarda, Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik-lerde sayılan defterlerin tutulup tutulmadığı ve kayıtların İlgili belgelere uygun olup olmadığı denetim elemanları tarafından incelenir.

Birlik ve Odaların Organlarının Kanunun 14 ve 43 üncü Maddeleri Yönünden Denetimi

Madde 16- Bu denetimde, Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen hu-suslara uyulup uyulmadığı, odalar ve Birlik Personelinin Kanunun 43 ün-cü maddesinde yer alan meslek sırları ile İlgili hükümleri yerine getirip getirmediği İncelenir.

Diğer İşlemlerin Denetimi

Madde 17- Birlik ve odaların menkul ve gayrimenkul varlıklarının fiziki envanterinin kaydı envantere uygun olup olmadığı, Birlik ve odaları temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılanlar için Kanunun 42 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığından izin alınıp alınmadığı ve gerekli görülecek diğer hususlar da inceleme konusu yapılır.

Sürekli Bilgi Verme

Madde 18- Birlik tarafından ruhsat verilmesi uygun görülen meslek mensuplarının isim, adres, sicil numaralan ve unvanları ile Birlik disiplin kurulu kararlarının birer örneği her ay sonu; Birlik ve Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan odaların genel kurul tutanakları, faaliyet raporları, denetleme kurulu raporları ve bütçelerinin birer örneği ile Birlik ve oda organlarına seçilenlerin listesi unvanlarıyla birlikte genel kurul toplantılarının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderilir.

Birlik ve odalar yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Bakanlıkça istenilen gerekli bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59