info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI

ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK

(29 .11. 1991 tarih ve 21066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

(Değişiklik, 27. 09. 2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yürürlük: 27. 09. 2007)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAVRAMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1– Bu Yönetmelik, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 2– Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 16. maddesi ile 50. maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

KAVRAMLAR

Madde 3– Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu,

Birlik: (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilen tanım; Yürürlük : 27.09.2007) ( ) Türkiye SerbestMuhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

Oda: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşaviri,

Mesleki Faaliyet: (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilen tanım; Yürürlük: 27.09.2007) () Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel veya şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı,

Üye: (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesiyle değiştirilen tanım; Yürürlük : 27.09.2007)( ) Ruhsat almış meslek mensubunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE AİDATLARI ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI

ÜYE GİRİŞ (KAYIT) ÜCRETİ

Madde 4- (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 2. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen madde; Yürürlük: 27. 09. 2007) ( )Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır.

Odadan nakilde üye giriş aidatı, %50 indirimli olarak uygulanır.

BİRLİK PAYI

Madde 5– Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, gelirleri üzerinden nispi olarak tespit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir.

YILLIK AİDAT

Madde 6– Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, maktu ve nispi olmak üzere iki çeşittir.

a) Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır.

b) Nispi Aidat: Çalışanlar listesinde kayıtlı meslek mensubundan alınan aidattır.

DİĞER ÖDENTİLER

Madde 7- (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3. maddesiyle değiştirilen madde; Yürürlük: 27.09.2007)( ) Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup nisbi ve maktu olarak iki şekilde tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AİDAT TESPİT ŞEKLİ İLE ASGARİ AZAMİ NİSPETLERİ

BİRLİK PAYININ TESPİTİ

Madde 8– Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin % 10'unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tespit edilen nispet üzerinden hesaplanır.

ODA AİDATLARI

Madde 9– Her yıl, odalarca üyelerinden alınacak maktu ve nispi aidatlar genel kurullarında belirlenir. Miktarları;

a) Oda Giriş Aidatı: 200 rakamının,

b) Yıllık Maktu Aidat: 200 rakamının,

bütçe memur taban aylığı katsayısının çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz.

NİSPİ AİDATIN TESPİTİ

Madde 10– Fiilen mesleki faaliyette bulunan üyelerce bağlı bulundukları odalara ödenir. Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın, beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1'ini nispi aidat olarak öder. Şirket ortaklarının her birince ödenecek nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.

Tahakkuk ettirilecek miktar maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz.

DİĞER NİSPİ ÖDENTİLER

Madde 11– Oda aracılığı ile üyelere sağlanan; tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirler üzerinden odalarca alınır. Miktarı % 1'den az, % 5'den fazla olmamak üzere nispeti oda genel kurulunca tespit edilir.

DİĞER MAKTU ÖDENTİLER

Madde 12– (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 4. maddesiyle değiştirilen madde; Yürürlük: 27.09.2007) ( ) Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, bastırılarak dağıtılması halinde asgari ücret tarifesi, faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME ZAMANLARI

BİRLİK PAYI

Madde 13– (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5. maddesiyle değiştirilen madde; Yürürlük: 27.09.2007) ( ) Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği bütçe gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir.

ODA AİDATLARININ ÖDEME ZAMANLARI

Madde 14– Üyeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı Odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler.

a) Oda Giriş Aidatı: odaya kayıt için müracaatında,

b) Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde,

c) Nispi Aidat: Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında,

d) Diğer Nispi Ödentiler: Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde,

e) Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce.

ÖDENMEYEN AİDATLAR VE PAYLAR

Madde 15– Aidatların belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.

ÜYE BORÇLARININ SİLİNMESİ

Madde 15/A- (27.09.2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6. maddesiyle eklenen madde; Yürürlük : 27.09.2007) Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir.

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir.

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

Madde 16– Bu Yönetmelik; yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (27. 09. 2007)

Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME

Madde 17– Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59