info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(15 Haziran 1989 tarih ve 20196 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odalarının Odalar Birliğinin ve bunların organlarının teşkiline kadar bu kuruluşlara verilen görevleri yapacak ve yetkileri kullanacak olan Geçici Kurul ile değerlendirme ve sınav komisyonlarının oluşturulmasını, bu komisyonların üyeliklerine atanacaklarda aranacak nitelikleri ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 2- Bu Yönetmelik 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50. ve geçici 4. maddeleri hükümlerine dayanılarak hazır¬lanmıştır.

KAVRAMLAR

Madde 3- Bu Yönetmelikte Geçen:

Kanun: Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Bakanlık: Maliye ve Gümrük Bakanlığını, Bakan: Maliye ve Gümrük Bakanı'nı

Kurul: Kanun'un Geçici 4. maddesi uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından oluşturulacak Geçici Kurulu,

Bakan: Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından belirlenen Geçici Kurul Başkanını,

Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

Değerlendirme Komisyonu: Geçici Kurul tarafından Maliye ve Gümrük Bakanı'nca uygun görülecek İl veya Bölgelerde Kurulacak ve en az üç üyeden oluşturulacak olan komisyonları,

Sınav Komisyonu: Odaların ve Odalar Birliğinin Kuruluşu tamamlanıncaya kadar Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından kurulacak ve ikisi Üniversite Öğretim Üyesi biri

Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşacak komisyonları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ KURUL

GEÇİCİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 4- Kurul, Maliye ve Gümrük Bakanı'nca seçilecek biri başkan biri başkan yardımcısı olmak üzere on üyeden oluşur.

Kurul Başkanı, Başkan yardımcısı ve üyeler Maliye ve Gümrük Bakanı'nca görevlendirilirler.

Görevlendirilmeleri için gerekli şartları kaybettikleri, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandıkları, görevlerinin yerine getirilmesinde kusur ve ihmalleri sabit olduğu takdirde Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri süreleri dolmadan Bakan tarafından görevden alınırlar.

GEÇİCİ KURUL ÜYELERİNDE ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 5- Kurul üyelerinin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fıkrasının l, 4, 5 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları,

b) Lisans seviyesinde öğrenim görmüş olmaları ve ekonomi, maliye, muhasebe, siyasal bilimler, hukuk ve işletme dallarında toplam onbeş yıllık tecrübe sahibi bulunmaları,

şarttır.

GEÇİCİ KURULUN GÖREV SÜRESİ

Madde 6- Kurul Başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerinin görevleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odaları ile Odalar Birliğinin organlarının teşekkülü ve göreve başlamaları ile sona erer.

GEÇİCİ KURULUN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 7- Kurul, Başkan tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallerde yetkiler başkan yardımcısı tarafından kullanılır. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde ise başkanın yetkileri en kıdemli üye tarafından üstlenilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Gelirler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Kurul, haftada en az üç defa Başkan dahil en az yedi üyenin bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Yerine yeni üye Bakan'ca görevlendirilir.

GEÇİCİ KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8- Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kanunla, Odalara, Birliğe ve bunların organlarına verilen görevleri yapmak,

b) Değerlendirme komisyonlarının kurulacağı İl ve Bölgeleri tespit etmek ve kurmak,

c) Değerlendirme komisyonlarının yapacağı işleri belirlemek, çalışmalarını koordine etmek ve düzenlemek,

d) Değerlendirme komisyonları tarafından meslek mensubu olarak faaliyette bulunmaları önerilenler hakkında belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapmak ve değerlendirmelerde bulunarak, uygun gördüklerine meslek ünvanları ile izin belgelerini vermek,

e) Meslek mensuplarının çalışmaları sırasında uymaları gereken kuralları, prensipleri belirlemek ve sorumluluklarını tayin etmek

,

f) Meslek mensuplarının yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti göster ir tarife hazırlayarak Bakanın onayına sunmak,

g) Kanunlarla ve Maliye ve Gümrük Bakanı'nca verilecek görevleri yapmak,

h) Odalar ve Odalar Birliğinin kuruluşlarına ve organlarının teşekkülüne kadar görev yapacak ve Bakan tarafından kurulacak sınav komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin işlemleri yapmak,

ı) Odaların kurulması ile ilgili çalışmaları yapmak,

j) Yukarıda sayılan görevleri ile ilgili genelgeler hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARI

DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ

Madde 9- Değerlendirme Komisyonları; Bakan'ca uygun görülecek il merkezlerinde kurulur ve dört üyeden oluşur. Komisyon defterdar veya tevkil edeceği yardımcısının başkanlığında, gelir müdürü, vergi dairesi müdürü ve bir vergi kontrol memurundan teşekkül eder.

Birden fazla gelir müdürü ve vergi dairesi müdürü bulunan illerde komisyona seçilecek üye Defterdar tarafından belirlenir.

İllerin ihtiyaçlarına göre birden fazla komisyon kurulmasına veya bölge komisyonları oluşturulmasına ve bu komisyonların kimlerden oluşacağına Bakan'ca karar verilir.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN GÖREVİ

Madde 10- a) Kanuna göre meslek mensubu olmak isteyenlerin başvurularını kabul etmek.

b) Başvuruları; vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumları, kişinin çalıştığı müessese, bankalar, noterler gibi ilgili kuruluşlar ile gerek görülen diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alarak değerlendirmek.

c) Araştırma, inceleme ve değerlendirme sonucunda Kanun uyarınca meslek mensubu olması uygun görülenleri, belgeleri ile birlikte Kurula göndermek.

d) Araştırma, inceleme ve değerlendirme sonucu meslek mensubu olması uygun görülmeyenleri gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirmek.

e) Bakan ve Kurulca verilecek diğer işleri yapmak.

SINAV KOMİSYONUNUN TEŞEKKÜLÜ

Madde 11- Odalar ve Odalar Birliği ile bunların organlarının teşkiline kadar görev yapacak olan sınav komisyonu; ikisi üniversite öğretim üyesi, biri Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisi olmak üzere üç üyeden oluşur.

Sınav komisyonunun iki üyesi; Yüksek Öğretim Kurumunca teklif edilecek hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, bankacılık, işletme, idari bilimler dallarında öğretim üyeliği yapan beş profesör aday arasından, Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcisi ise merkez denetim elemanları arasından Bakan tarafından seçilir.

Bakan'ca gerek görülmesi halinde birden fazla sınav komisyonu kurulabilir.

SINAV KOMİSYONUNUN GÖREVİ

Madde 12- Kanun uyarınca Serbest Muhasebeci Mali Müşa¬virlik veya Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarını yapmaktır.

SINAV KONULARI

Madde 13- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları, Kurul tarafından belirlenen ve Bakan'ca onaylanan konulardan oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HUZUR HAKKI

Madde 14- Kurul Üyelerine Bakan'ca belirlenen huzur hakkı ödenir.

BAŞVURU MERCİİ VE YERİ

Madde 15- Kanun hükümleri uyarınca meslek mensubu olarak faaliyette bulunmak ve izin belgesi almak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu ildeki değerlendirme komisyonuna başvurmak zorundadırlar.

Birden fazla değerlendirme komisyonu bulunan illerde, başvurulacak komisyonu defterdar belirler.

Yetkili olmayan değerlendirme komisyonuna yapılan başvurular, komisyon başkanınca ilgili değerlendirme komisyonuna gönderilir.

Değerlendirme komisyonlarının kararlarına karşı Geçici Kurula itiraz edilebilir. Geçici Kurulun kararlarına karşı itiraz mercii ise Bakandır.V

YÜRÜRLÜK

Madde 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59