info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

T.C.

DANIŞTAY

Sekizinci Daire Esas No: 2001/4541

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı

Vekili: Av. Adnan Korkmaz

Koşuyolu. Tophanelioğlu Cad. Murat Si t. O BlokNo:106 D:1 Üsküdar/ İSTANBUL

Davalı : Türkiye Serbest Muhasebeci Hali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Gençlik Cad. No:107 o Anıttepe/ ANKARA

Vekili : Av. Gülseren Ömerbaş (Aynı yerde)

İstemin Özeti : 18.10.2001 gün ve 24557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 ncî Maddesine Göre imzalanacak Vergi Beyânnamelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Mecburi Meslek Kararı "nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Savunmanın Özeti : 3568 sayılı Yasanın 29. ve 33/f maddeleri uyarınca uyul ması mecburi meslek kararlarının alınmasının Birlik Genel Kurul unun görevl erinden olduğu ilgili yönetmelikte de benzer düzenlemeler bulunduğu 14.9.1996 tarihinde Ankara'da yapılan TÜRMOB Genel Kuruluna üç adet mecburi meslek kararı önerisinin sunulduğu, bu Önerilerin ve kabul edilen önergelerin dikkate alınarak yeniden redakte edilmesi yetkisinin TÜRMOB Yönetim Kuruluna verildiği. V.U.K'nun mükerrer 227. maddesinde, Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin vergi beyannamelerini imzalamasının düzenlendiği, vergi beyannamelerinin Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce, anılan madde kapsamında imzalanmasının ve yasada belirlenen yetkilerin karıştırılmasının söz konusu olmadığı öne sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi İsmail Saklı 'nın Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü Erbük'ün Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde Öngörülen koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27.maddesinin 2.fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Davada bu koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine 2.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59