info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

T.C.

DANIŞTAY

Sekizinci Daire Esas No: 2001/4383

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler :

1- Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
2- Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
3- İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
4- Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
5- Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
6- Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
Vekilleri 7-Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
: Av.Metin Günday
Büyükelçi Sok. No:2D/5 Kavaklıdere/ANKARA

Davalı :Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı Gençlik Cad. No:107 - Anıttepe/ANKARA

Vekili:Av.Gülseren Ömerbaş (Aynı yerde)

İstemin Özeti : 18.10.2001 gün ve 24557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Yasasının Mükerrer 227. Maddesine Göre imzalanacak vergi Beyannamelerinde Uyulacak Esaslara ilişkin Mecburi Meslek Kararı"nın iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir."

Savunmanın Özeti : 3568 sayılı Yasanın 29. ve 33/f maddeleri uyarınca uyulması mecburi meslek kararlarının alınmasının Birlik Genel Kurulunun görevlerinden olduğu, ilgili yönetmelikte de benzer düzenlemeler bulunduğu. 14.9.1996 tarihinde Ankara'da yapılan TÜRMOB Genel Kuruluna üç adet mecburi meslek karan önerisinin sunulduğu, bu önerilerin ve kabul edilen önergelerin dikkate alınarak yeniden redakte edilmesi yetkisinin TÜRMOB Yönetim Kuruluna verildiği, V.U.K'nun mükerrer 227. Haddesinde, Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin vergi beyannamelerini imzalamasının düzenlendiği, vergi beyanname!erinin Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mal1 Müşavirlerce, anılan madde kapsamında imzalanmasının ve yasada belirlenen yetkilerin karıştırılmasının söz konusu olmadığı öne sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi İsmail Saklı 'mn Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir,

Danıştay Savcısı Ülkü Erbük'ün Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmemiş olduğu yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği anlaşıldığından

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27.maddesinin 2.fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Davada bu koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine 2.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59