info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

 

T.C

DANIŞTAY

Sekizinci Daire Esas No: 2001/4384

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler :

1- Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
2- Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
3- İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
4- Adana Yeminli Malı Müşavirler Odası Başkanlığı
5- Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
6- Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
7- Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı
Vekilleri : Av. Metin Günday
Büyükelçi Sok. No:20/5 - Kavaklıdere/ANKARA

Davalı : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veYeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı
Gençlik Cad. No:107 - Amttepe/ ANKARA

Vekili :Av.Gülseren Ömerbaş (Aynı yerde)

İstemin Özeti : 18.10.2001 gün ve 24557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Serbest Muhasebecilik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikle Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Mecburi Meslek Kararının 5/3. 19 ve 20/2.3. maddelerinin iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir.

Savunmanın Özeti: 3568 sayılı kanunun 29. maddesi uyarınca mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, meslek mensuplarının menfaatlerini, meslek ahlak, düzen ve gelenekleri korumanın, uyulması zorunlu meslek kurallarım belirlemenin birliğin görevleri arasında olduğu, yine aynı Yasanın 33. maddesinin 1. bendine göre. uyulması mecburi meslek kararlar almanın genel kurulunun görevleri arasında sayıldığı , iptali istenen meslek ahlak kurallarının yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Gülsen A. Pehlivan'ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü Erbük'ün Düşüncesi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 . maddesi nde Öngörül en koşullarının gerçekleşmemiş, olduğu anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27.maddesinin 2.fıkrasında, itian işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Davada bu koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine 2.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
 

Tasarım 59