info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
 
5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININ
UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 
Resmi Gazete Sayısı
27011
Resmi Gazete Tarihi
28.09.2008
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
                Amaç
                MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 
                Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında bankalar, kamu idareleri ve diğer kuruluşlar ile sigortalıları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 100 üncü maddesi ile 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ uygulamasında;
a) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşları,
b) Diğer kuruluşlar: Kanunun 100 üncü maddesinde sayılan döner sermayeli kuruluşlar ve tüzel kişiler ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşları,
c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarca; internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,
                ç) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarını,
             d) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
             e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
             f) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken kişiyi,
             ifade eder.
             (2) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımlar bu Tebliğ için de yapılmış sayılır.
 
İKİNCİ KISIM
Bankalar, Kamu İdareleri ve Diğer Kuruluşların Yükümlülükleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Bankalar
                Banka işlemleri
MADDE 5- (1)Gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık adresi” bilgileri alınır.
(2) Bu bilgiler manuel olarak yapılan işlemlerde formlara eklenir ve internet işlemlerinde de zorunlu alan olarak bu bilgilere yer verilir. Bu alanların doldurulmadan işlem yapılmasına izin verilmez. Telefon bankacılığında da bu bilgiler alınmadan işlemler sonuçlandırılmaz.
 
Bilgilerin gönderilmesi
MADDE 6- (1)Bankalarca, Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler, sigortalılık kontrolü için Kurumca belirlenecek periyot ve elektronik ortamda verilecek şifreler aracılığıyla Kuruma gönderilir.
(2) Gönderilen bu bilgilerden ilgililerin sigortalı kaydının bulunup bulunmadığının tespiti Kurumca yapılır.
 
Bilgilerde değişiklik olması
MADDE 7- (1) Mevduat hesabı bulunan kişilerin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bankalarca; bu kişilere ait T.C. kimlik numarası ile güncellenen meslek bilgilerinin Kurum tarafından belirlenecek dosya formatı ve ortamında Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 
Bilgilerin periyodik kontrolü
MADDE 8- (1)İlk mevduat hesabı açıldıktan sonra şahıs bazında tüm mevduat işlemleri ile gerek bankaya gelinerek yüz yüze gerekse de internet veya telefon bankacılığıyla yapılan havale işlemleri ile bankada mevduat hesabı olanlar için telefon, su ve elektrik faturası tahsili gibi diğer işlemlerde, Kurumca, 6 aylık periyotlarda T.C. kimlik numarası bazında liste bilgileri bankalardan alınarak, bu işlemlerde daha önce sigortalılık sorgulaması yapılanların bilgilerinde değişiklik olup olmadığının kontrolü yapılır.
 
Mükerrer bilgilerin dikkate alınmaması
MADDE 9- (1)Bankalarca gönderilecek kayıtlarda; bir kişi için aynı dönemde aynı banka veya birden fazla değişik bankada işlem yapılması durumunda, Kurumca bu kişiler için aynı dönemde bir kez sigortalılık sorgulaması yapılır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu İdareleri
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
MADDE 10- (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce;
a) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği”ne istinaden spor kulüplerinin tescil bilgileri gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından manuel olarak Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilir. Aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından spor kulüplerinin belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında kulüpte çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir.
b) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” gereğince, düzenlenen “Lisans Formu”na “meslek” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek, Spor Kuruluşları Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında tutulan bu bilgilerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır.
c) 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüm Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca özel spor/masaj/izcilik kulüplerine tesis ruhsatı tescil bilgileri Kuruma verilir. Aynı Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan bir komisyon tarafından bu tesislerin belli periyotlarda yapılan denetimlerinde bu tesislerde fiilen çalışanların kimlik bilgileri gençlik ve spor il müdürlüklerince manuel olarak Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirilir.
ç)Özel tesislerde çalışan antrenörler adına düzenlenen “Antrenör Onay Formu”na ilave edilecek “mesleği” ve işyeri adresi” bilgilerinin, gençlik ve spor il müdürlüklerince Kurumun sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinegönderilmesi sağlanır.
d)Kayıtları Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında tutulan ve aile ferdine (veliler) ait “çalıştığı kurum”, “görevi” ve “gelir düzeyi” bilgilerinin bulunduğu “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru Formu”nda yer alan aile ferdi bilgileri ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru Formu”na başvuruda bulunanların “mesleği” ve “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de ilave edilerek, bu bilgilerin elektronik ortamda on-line olarak Kurumla paylaşımı sağlanır.
e)Manuel olarak düzenlenen “İl Spor Merkezleri Kursiyer Tanıtma Formu”na, kursiyerin “anne adı-mesleği” ve “baba adı-mesleği” bilgilerine anne ve babanın “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgiler gençlik ve spor il müdürlüklerince Kurumun sosyal güvenlik il ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine gönderilir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı
MADDE 11- (1)Milli Eğitim Bakanlığınca;
a)Resmi ilk ve ortaöğretimde, öğrencilerin kaydı esnasında velilerin mutlaka meslek bilgilerinin işyeri unvanı ve adresi ile birlikte alınarak Kuruma bildirimi sağlanır.
b)1) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı “Özel Eğitim Kurumları Kanunu” gereğince; “okul öncesi eğitim”, “özel eğitim okulları ile çeşitli kursları”, “uzaktan eğitim yapan kuruluşlar”, “dershaneler” “motorlu taşıt sürücüleri kursları”, “hizmet içi eğitim merkezleri”, “öğrenci etüt eğitim merkezleri” ve “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumları”na açılma izni verilmesinde; “işyeri unvanı ve adresi” ile anılan Yönetmeliğe göre zorunlu olarak istihdam edilen personele ait “iş sözleşmeleri” Kuruma verilir.
2) Bu bendin (1) numaralı alt bendinde sayılan özel eğitim kurumlarından; “özel kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim”, “özel kurslar” (15 yaşından küçükler için), “dershaneler” ve “özel destek veya rehabilitasyon merkezleri” kayıt esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve babalarına ait mesleki bilgileri ve “işyeri unvanı ve adresi”, “motorlu taşıt sürücüleri kursları”nda kursiyerlere ait “meslek” ve “çalışılan işyerinin unvanı ve adresi” bilgileri mutlaka alınarak Kuruma verilmesi sağlanır.
3)31/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” gereğince, özel yurtların açılmasına izin verilmesi aşamasında “işyeri unvan ve adres” bilgileri ile Yönetmeliğe göre yurtlarda zorunlu olarak çalışması gereken personele ait kimlik bilgileri Kuruma bildirilir.
4)Her türlü özel eğitim kurumlarının ilgili yönetmelikler gereğince denetlenmesi ve teftişi esnasında, denetleyen birim tarafından buralarda çalışanların kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
MADDE 12- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca;
a) 25/5/2003 tarihli ve 25118 sayılı “Arıcılık Kanunu”, 12/10/1936 tarihli ve 3432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çeltik Ekimi Kanunun Sureti Tatbikine Dair Talimatname”, 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayenesi ve Satılması Hakkındaki Kanuna Ait Yönetmelik”, 13/12/1996 ve 22846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Balıkçı Barınakları Yönetmeliği”, 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik”, 23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik”, 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Parekende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik”, 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bitki Sağlığı ve Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik”, 19/1/1994 tarihli ve 21823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması Ve Depolanması Hakkında Yönetmelik”, 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik”, 24/11/2001 tarihli ve 24593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”, 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 19/6/2003 tarihli ve 25143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi İle Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 06/11/1999 tarihli ve 23868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda Işınlama Yönetmeliği”, 9/6/1998 tarihli ve 23367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik”, 4/5/1988 tarihli ve 19804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik”, 21/6/2003 tarihli ve 25145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik”, 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 8/3/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Daire Yönetmelik”, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 21/10/1990 tarihli ve 20672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”, 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği”, 11/9/2000 tarihli ve 24167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, 27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği”, 14/9/1998 tarihli ve 23463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Sağlık Kontrol Yönetmeliği, 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mera Yönetmeliği”, 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, 4/9/2000 tarihli ve 24160 sayılı “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”, 19/9/1999 tarihli ve 23821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Veteriner Laboratuvarları Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patates Tohumculuğu Sertikifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Pancar Tohumculuğu Sertifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlanması Yönetmeliği”, 24/8/1995 tarihli ve 22384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı Hakkında Yönetmelik”, 29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği”, 28/7/2002 tarihli ve 24829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”, 25/11/1994 tarihli ve 22122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sofralık Zeytinlerin Nitelikleri İle Zeytin Salamurahanelerinin ve Yarı Mamul Zeytin Muhafaza Ünitelerinin Teknik Şartları, Teknolojik Kontrol ve Muayeneleri İle İlgili Yönetmelik”, 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği”, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği”, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Su Ürünleri Yönetmeliği”, 30/4/1956 tarihli ve 9297 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım İle Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tespitine Dair Yönetmelik”, 3/7/1988 tarihli ve 19861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tohumlukları Perakende Satacakların Uyacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği”, 5/8/1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yem Yönetmeliği”, 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği”, 21/8/1996 tarihli ve 22734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; bu yönetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak için tarımsal faaliyetlerde bulunacak veya işyeri açacaklara izni verilmesinde, faaliyette bulunana veya işyeri sahibine ait kimlik bilgileri (işyeri için ayrıca unvan ve adres) ve ilgili yönetmelikler gereği işyerinde çalıştırılması gereken zorunlu personele ilişkin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanların veya işyeri açanların tarım il/ilçe müdürlüklerince yapılan denetimlerinde tarımsal faaliyette bulunanın yanında veya işyerinde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de tespit edilerek Kuruma bildirilir.
b)8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Antrenörler, Biniciler ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayılı “Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik” ve 8/11/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince, yarış atı antrenör, seyis, binici veya at sahiplerine lisans veya izin verilmesinde bunlara ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
c)26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” gereğince, ilgili kooperatif aracılığıyla kredi verilen kişilere ait kimlik bilgileri Kuruma verilir.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
MADDE 13- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığınca;
a) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” uyarınca, turist rehberlerine kültür ve turizm il müdürlüklerince “rehberlik yapılacağına” ilişkin kimlik kartı verilmesi ve her yıl bu kimlik kartlarının vize edilmesi işlemlerinde bunlara ait kimlik bilgileri ile belli periyotlarda turistik ve kültür bölgelerinde rehberlerin denetime tabi tutulmasında da, rehberlerin kimlik bilgileri ile çalıştıkları acentanın işyeri unvanı ve adresi bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
b)4/9/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” gereğince, eser ve fikir sahiplerinin tabi oldukları meslek birliklerine yetki verilmesinde, yetki veren eser ve fikir sahibine ait kimlik bilgileri ilgili meslek birliklerinden alınarak Kuruma bildirilir.
c)8/6/2004 tarihli ve 25846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, meslek birliklerince yayın yapacak kuruluşların Kültür ve Turizm Bakanlığına bildiriminde, yayın kuruluşlarına ait “işyeri unvan ve adres” bilgileri Kuruma verilir.
ç)25/4/1997 tarihli ve 22782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereğince, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Seyahat Acentaları Daire Başkanlığınca veya TURSAB (Türkiye Seyahat Acentalar Birliği) tarafından seyahat acentalarına yetki belgesi verilmesinde, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri ile bu acentaların Kontrolörler tarafından denetlenmesi aşamasında bu acentalarda ücretle çalışanlar ve acentaya bağlı turist rehberlerine ait kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
d)6/7/2000 tarihli ve 24101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Turizm Tesisleri Yönetmeliği” gereğince, Bakanlıkça işletme belgesi verilmesinde “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işletmelerin Kontrolörler tarafından denetlenmesi aşamasında bu işletmelerde ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma verilir.
                e)15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” gereğince, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara yapılan destekler için alınan başvuru formalarındaki “işyeri unvanı ve adres” bilgileri Kuruma verilir.
                f)10/8/1984 tarihli ve 18485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kazılara izin verilmesinde, kazıyı yapacakların “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile anılan Genel Müdürlükçe görevlendirilen temsilci veya uzman tarafından belli periyotlarda kazı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporlarda, kazılarda ücretle çalışanlara ait kimlik bilgilerine de yer verilir ve bu bilgiler Kuruma bildirilir.
 
                Sağlık Bakanlığı
                MADDE 14- (1) Sağlık Bakanlığınca;
a)23/10/2003 tarihli ve 25268 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Beşeri Tıbbı Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği”, 9/12/2004 tarihli ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kaplıca Suları Yönetmeliği”, 8/7/1983 tarihli ve 5677 sayılı “Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit ve Pestisit Benzeri Maddeler Genelgesi”, 16/1/1996 tarihli ve 22525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal Asgari Uygunluk Kriterleri Tebliği”, 1/6/1990 tarihli ve 20535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mezuniyet Belgesine Sahip Olmadan Mesleklerini İcra Etmekte Olan Gözlükçülere Ehliyet Sınavı İle Gözlükçü Unvanı Kazandırılmasına Dair Yönetmelik” ve 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, beşeri ürün satanlara imalat izni ile teknisyen veya gözlükçülere yetki verilmesinde düzenlenen ve anılan yönetmelikler ekinde bulunan yetki belgesine, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek, bu bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır.
                b)10/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkındaki Yönetmelik”, 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik”, 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği”, 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik”, 12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik”, 26/9/1995 tarihli ve 22415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği” ve 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” gereğince, sağlık il müdürlüklerince verilen işletme ruhsatlarına “işyeri unvanı ve adresi” ile bu depo, işletme ve merkezlerin denetimleri esnasında buralarda ücretle çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir.
                c)15/8/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği”, 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği”, 12/10/2006 tarihli ve 26317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kozmetik Yönetmeliği”, 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”, 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ve 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”  uyarınca, özel hastane ve merkezlere ruhsat verilmesinde, “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ve buraların denetimlerinde Yönetmelik ekinde bulunan forma çalışanların kimlik bilgilerinin de tespiti yapılır ve bu bilgilerin Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 
                Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
MADDE 15- (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca;
a)6/8/2004 tarihli ve 25545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliği”, 2/10/2004 tarihli ve 25601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği” ve 9/10/2000 tarihli ve 24195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği” uyarınca, Kontrolörlerce yapılacak işyeri denetimlerinde sigortalılık denetimi yapılarak sigortasız çalışanlar Kuruma bildirilir.
                b)16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” gereğince, yönetmelik ekinde de bulunan “Aylık Denetim Raporu”na, denetim yapılan yerlerde çalışanlara ait kimlik bilgileri de kaydedilerek Kuruma bildirilir.
                c)13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, mal ya da hizmet sunan ve kapıdan satış yetki belgesi alan satıcı ve/veya sağlayıcıların “işyeri unvanı ve adresi” ile kimlik bilgilerinin Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 
İçişleri Bakanlığı
MADDE 16- (1) İçişleri Bakanlığınca;
a)29/5/1981 tarihli ve 2464 sayılıBelediye Gelirleri Kanunu dahilinde belediyelerin tahsile yetkili olduğu; “işgal”, “tatil günlerinde çalışma ruhsatı”, “tellallık”, “çeşitli (kayıt ve suret, işyeri açma izni, muayene, ruhsat ve rapor gibi)” harç işlemlerinde, belediyelerce, “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri de alınarak Kuruma bildirilir.
      b)1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik” gereğince, özel kişilere ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atış sahası işleten işyerlerine ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adresi” bilgileri sorumluluk alanına göre jandarma ve emniyet birimlerce, bu işyerlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgilerinin de Valiliklerce Kuruma verilmesi sağlanır.
      c)10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik” gereğince, gerek sıhhi gerekse gayri sıhhi işyerlerinin açılmasında ilgisine göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ruhsat verilmesinde ruhsat verilen işyerleri için “işyeri adresi ve unvanı” bilgileri bu kurumlarca, içkili ve umuma açık yerlerde çalışanlara “çalışma izni” verilmesinde ilgisine göre çalışma iznini veren büyükşehir belediyeleri, belediye ve il özel idarelerince veya bu işyerlerinin kolluk kuvvetlerince denetimlerinde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgilerinin bu kolluk birimlerince Kuruma verilmesi sağlanır.
    ç) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca; özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerine izin belgesi ile özel güvenlik görevlilerine kimlik verilmesinde; özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketleri için “işyeri adresi ve unvanı”, özel güvenlik görevlileri için “kimlik bilgileri” sorumluluk alanlarına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığınca ve özel güvenlik eğitim kurumları ve şirketlerinin denetiminde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri de Valiliklerce alınarak, bu bilgiler Kuruma verilir.
 
      Ulaştırma Bakanlığı
      MADDE 17- (1) Ulaştırma Bakanlığınca;
a) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşınması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yetki belgesi türlerine göre yetki alanlara kimlik bilgilerinin Kuruma verilmesi sağlanır.
      b) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca muayene istasyonu açılmasına ilişkin ruhsat verilmesinde “işyeri unvanı ve adres” bilgileri ile bu işyerlerinin denetimlerinde buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri alınarak Kuruma verilmesi sağlanır.
 
      Çevre ve Orman Bakanlığı
      MADDE 18- (1)8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” gereğince, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü için yetki belgesi alınmasında istasyonlara ait “işyeri unvanı ve adres” bilgilerinin her ayın ilk haftasında www.cevreorman.gov.tr internet sayfasında yayımlanması sağlanır.
     
      PTT Genel Müdürlüğü
      MADDE 19- (1) PTT Genel Müdürlüğünce; gerçek kişilerden PTT şubelerine posta çeki hesabı açma başvurusunda; “Posta Çeki Hesap Açma Formu”nda mevcut olan “meslek” ile “işyeri adresi”ne ilişkin bilgilerin Kuruma verilmesi sağlanır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Kuruluşlar
 
Özerk Spor Federasyonları
MADDE 20- (1)Özerk Spor Federasyonlarınca; mevzuatları gereğince düzenlenen “Lisans Formu”na “meslek” ve “iş yeri unvanı ve adresi” bilgileri de eklenerek, bilgisayar ortamında tutulan bu bilgilerin on-line ortamda Kuruma gönderilmesi sağlanır.
 
TTNET Anonim Şirketi
    MADDE 21- (1) TTNET A.Ş.ce, “145”, “146”, “TTwinet” ve “ADSL” internet aboneliği için başvuru formlarında gerçek kişiler için “meslek” (işyeri unvanı ve adresi ile birlikte), tüzel kişilikler için ise “işyeri unvanı ve adres” bilgileri eklenerek Kuruma verilir.
     
      Telekomünikasyon Kurumu
      MADDE 22- (1) Türk Telekom Anonim Şirketincesabit, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetler A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. GSM Operatörlerince cep telefonu hattı başvuru formalarında, kişilerin “meslek bilgileri” ve “işyeri unvanı ve adres” bilgileri de alınarak, Telekomünikasyon Kurumu aracılığıyla toplu bir şekilde Kuruma verilmesi sağlanır.
 
      Noterlikler
      MADDE 23- (1) 13/7/1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Noterler Kanunu Yönetmeliği” uyarınca, anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan; “evlenme sözleşmesi”, “gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi”, “zilyetlik devir sözleşmesi”, “miras taksimi, gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi”, “irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi”, “mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi”, “kira sözleşmesi”, “menkul mallarda hibe sözleşmesi”, “taksim ve ifraz sözleşmesi”, “temlik”, “taahhütname”, “kefaletname”, “muvafakatname”, “rehin senedi”, “borç senedi”, “beyanname”, “şahadetname”, “tespit tutanağı”, “vekaletname”, “protesto işleri” ve “ihbar-ihtarname işleri ve tebliği” işlemlerinde, noterliklerce; işlemlere muhatap tarafların “mesleki bilgileri”, “işyeri unvanı ve adresi” ile birlikte alınarak Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ortak, Son ve Geçici Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
 
Protokol yapılması
MADDE 24- (1) Kanunun; 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girmeyen diğer kuruluşlarla, 100 üncü maddesi gereğince protokol yapılarak, bu Tebliğ kapsamında bilgi ve belgelerin alınması sağlanır.
(2) Yapılacak protokollerde, bu Tebliğ’de yer alan ve Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin usul ve esasları ile bu bilgi ve belgelerin içeriği ayrıntılı olarak belirlenir.
(3) Kurum, yapılacak protokollerde, istenecek bilgi ve belgelerin içeriğini değiştirebilir.
 
Kimlik bilgilerinin içeriği
MADDE 25- Bu Tebliğ gereğince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için istenecek kimlik bilgilerinde, gerçek kişiler için “T.C. Kimlik Numarası”, tüzel kişiler için de “Vergi Numarası”nın da bildirilmesi esastır.
 
Bilgilerin verilme periyodu
MADDE 26- (1)Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgeler, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlarından 1/10/2008 tarihi itibarıyla bu tarihten sonra yapılacak işlemler için alınmaya başlanır ve takvim ayı içerisinde alınan bilgiler takip eden ayın 5 inci iş gününün mesai saati (cuma günü, saat: 17:30) sonuna kadar Kuruma bildirilir.
(2) Bazı kurum ve kuruluşların yaptığı işlemlerin özelliğine göre bazı bilgilerin verilme periyodu ayrıca belirlenebilir. Bu kapsamda;
a) Gençlik ve spor il müdürlüklerince “13 -17 Yaş Grubu Ücretsiz Gençlik Kampları Başvuru Formu” ile “18-24 Yaş Grubu Doğa Kampı Başvuru Formu”nda yer alan “mesleği” bilgileri, her yıl bilgilerin alındığı Temmuz ve Ağustos aylarını takip eden ayın sonunda Kuruma verilir.
b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce profesyonel özel tiyatrolara ilişkin bilgilerin, her yıl başvuruların alındığı Ağustos ayını takip eden ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi sağlanır.
c) Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrenci velilerine ait meslek bilgileri, her yıl kayıt işlemlerinin tamamlandığı ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar Kuruma gönderilir.
d) Bu Tebliğin; 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)   bentleri, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak denetimlerde çalışanlara ait tespit edilen kimlik bilgileri, tespitin yapıldığı ayı takip eden takvim ayının sonuna kadar Kuruma bildirilir.
 
Bilgi istenmesinde Kurumun yetkili olması
MADDE 27- (1)Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan, bu Tebliğ’de belirtilen bilgi ve belgelerin dışında, ayrıca bilgi ve belge istenmesinde veya manuel olarak istenen bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınmasında Kurum yetkilidir.
 
Bilgilerin gönderilme periyodunun Kurumca belirlenmesi
MADDE 28- (1)İstenen bilgi ve belgelerin hangi periyotlarda gönderileceği hususu Kurumca ayrıca belirlenebilir.
 
Alınan bilgilerin dökümünün istenmesi
MADDE 29- (1)Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan istenen bilgi ve belgelerin işlem yapılan kişilerden alınıp alınmadığı veya bu bilgilerin Kuruma tam olarak gönderilip gönderilmediğinin kontrolü için Kurum, banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlardan belli bir dönemde yapılan tüm işlemlerin dökümünü isteme yetkisine sahiptir.
 
Bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek arızalar
MADDE 30- (1)Manyetik ortamda gönderilecek bilgi ve belgeler için, gerek Kurumun gerekse de ilgili banka ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde herhangi bir nedenle sorun olması nedeniyle bilgi ve belgelerin bu Tebliğ’de belirtilen sürede gönderilmemesi durumunda; sorunun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi sağlanır. Kurumun bilgi işlem sisteminde sorun olması halinde bu durum bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşlara bildirilir, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde sorun bulunması halinde ise bu hususun belgelenerek Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 
İdari para cezası uygulanması
MADDE 31- (1) Bu Tebliğin 29 uncu maddesine göre yapılan kontroller sonucu Kanunun ilgili hükmünde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile diğer kuruluşlara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi gereğince sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
 
Sigortalılık kontrolü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumca, gerekli bilgisayar alt yapısı sağlanıncaya kadar sigortalılık kontrolü; banka, kamu idareleri ve diğer kuruluşlardan alınan bilgilerle Kurumca yapılır.
(2) Kurumca, bankalar, kamu idareleri ile diğer kuruluşlara sigortalılık kontrolünün yapılması için gerekli bilgisayar alt yapısı sağlandıktan sonra bu kurumlarca işlem yapılan kişiler için elde etikleri bilgilerden sigortalılık kontrolü de yapılarak, bu Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar dahilinde sigortasız olanların Kuruma bildirilmesi sağlanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 32- (1)Bu Tebliğ hükümleri 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 33- (1)Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59