info@tekirdagsmmmo.org.tr       +90(282) 293 14 77 - 29314 78       +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası

Değerli Üyemiz,

 

 

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrası "Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar." hükmünü taşımaktadır.

 

Ayın son günü olan 30 Haziran 2018 tarihinin tatil (Cumartesi) gününe rastlaması nedeniyle, 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak olup, 20 Temmuz 2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) devam edecektir.

 

Mali tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği; vergi mevzuatı uygulamalarına ilişkin 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı’nca, Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulamalarına ilişkin 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılmış ve 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğlerle mali tatil uygulaması kapsamında beyan, bildirim, muhasebe kayıt,  tebligat, bilgi isteme, başvuru, bilgi verme, defter belge ibrazı,  inceleme, dava açma ve ödeme sürelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

27.01.2016 tarih 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 6, 7 ve 8 inci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklikle;

 

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanun kapsamındaki Kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.

 

- Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.

 

 -Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

 

 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

 

 

Saygılarımızla,

 

Tekirdağ SMMM Odası

Yönetim Kurulu

 

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Adres : Cumhuriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr   KEP: tekirdagsmmmo@hs03.kep.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59