info@tekirdagsmmmo.org.tr +90(282) 293 14 77 - 29314 78 +90(282) 293 14 76
Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b)
BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN
TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 

 

Resmi Gazete Sayısı
28555
Resmi Gazete Tarihi
10.02.2013
 
MADDE 1 – 12/6/2010 tarihli ve 27609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b)
BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİBİ
ÇOCUKLARININ MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 

 

Resmi Gazete Sayısı
28555
Resmi Gazete Tarihi
10.02.2013
 
MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN “MEDULA”
SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 

 

Resmi Gazete Sayısı
28555
Resmi Gazete Tarihi
10.02.2013
 
MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İŞVERENLER TARAFINDAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN
İNTERNET ORTAMINDA SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA
GÖNDERİLMESİNE (E-BİLDİRGE UYGULAMASI)
İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
 

 

Resmi Gazete Sayısı
28555
Resmi Gazete Tarihi
10.02.2013
 
MADDE 1 – 30/4/2004 tarihli ve 25448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğ ile 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA
YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN TESCİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SERİ NO: 2)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
 

 

Resmi Gazete Sayısı
28555
Resmi Gazete Tarihi
10.02.2013
 
MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.« geri

Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Adres : Hürriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76
türmob - tekirdağ
 

Tasarım 59